در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهم‏ترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه‏ گیری شده و با تفسیر نتایج به دست آمده، شرایط درون زمین بررسی می‏شود. خواصی که از سنگ‏ها و کانی‏ها در اکتشافات ژئوفیزیکی سنجیده می‏شود، معمولا شامل خواص مغناطیسی، هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، چگالی، رادیو اکتیویته، سرعت سیر امواج و … است. در اکتشافات ژئوفیزیکی معادن، معمولا کشف یک ناهنجاری (انحراف از مشخصات یکنواخت زمین شناسی) به همراه تفسیر مناسب نتایج حاصله و در ادامه تکمیل مطالعات با استفاده از روش ‏هایی چون حفاری‏ های اکتشافی، می‏ تواند منجر به کشف یک ذخیره معدنی شود.

  • اکتشاف ذخایر معدنی به روش مغناطیس سنجی
  • اکتشاف ذخایر معدنی به روش IP و RS
  • اکتشاف آب به روش مقاومت ویژه Resistivity

اقدامات انجام گرفته در محدوده­ معدن مس وآهن دلیجان

با توجه به احداث کارخانه فلوتاسیون در محدوده­ معدن و نیاز مبرم به آب، اقدام به برداشت مقاومت ویژه در 5 در دو مرحله در 5 پروفیل انجام شد که بعد از تفاسیر داده ­ها، نقاط مستعد انتخاب و با استفاده از دستگاه حفاری، چاله های اکتشاف آب حفاری گردیدند. چال با بیشترین آبدهی به عنوان نقطه پیشنهادی جهت حفر چاه آب مشخص گردید.