بررسي هاي ژئوشيميايي با نمونه گيري از سنگ ليتوژئوشيميايي يا پروفيل خاك، آناليز شيميايي نمونه ها، پردازش داده ها،تهيه نقشه هاي آنومالي ژئوشيميايي، تعبير و تفسير نتايج و تلفيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي، تعيين محدوده كانسار و انتشار كاني سازي انجام می گیرد.

در محدوده ­معدن مس وآهن محمد آباد نمونه­ های ژئوشیمیایی سطحی از لیتو و خاک در چندین مرحله اکتشاف مقدماتی و تکمیلی به صورت غیر سیستماتیک و سیستماتیک تهیه و با تلفیق نتایج حاصل با اطلاعات زمین شناسی نقاط پر پتانسیل جهت طراحی شبکه حفاری مغزه­ گیری مشخص گردید.