اقدامات مربوط به اجرای قانون معادن شامل تعیین موقعیت حدود، ثبت و ضبط، کنترل و رفع تعارضات محدوده ها و پروانه های عملیات معدنی، اندازه گیری احجام برداشت مواد معدنی و باطله، تعیین موقعیت های انباشت مواد و کنترل جابجائی های سطح زمین مستلزم عملیات نقشه برداری است. نظر به ضرورت عملیات نقشه برداری در کلیه مراحل فعالیت های معدنی و برپایه مفاد قانون نظام مهندسی معدن، نقشه برداری یکی از رشته های اصلی در فعالیت های معدنی محسوب می شود.

پیاده سازی ایستگاه­ های نقشه برداری به روش RTK

با توجه به نبود ایستگاه های نقشه­ برداری، همه­ نقشه برداری های صورت گرفته قبلی با استفاده از بیس پوئینت­ های جی پی اس صورت گرفته بود. برای کمتر نمودن خطا از طریق شرکت پیمانکار برای کل محدوده­ معدن نقاط بیس پویینت انتخاب شد و مختصات آنها با استفاده از روش RTK با دقت میلیمتر تهیه گردید.

نقشه­ برداری کل محدوده و تهیه نقشه 1:3000

بعد از بدست آمدن مختصات دقیق ایستگاه ها، اقدام به نقشه­ برداری کل محدوده توسط کارشناسان معدن در 3 هفته کاری به صورت مستمر صورت گرفت و با برداشت تقریبی 25.000 نقطه، نقشه کل معدن با مقیاس 1:3000 تهیه گردید.