• گزارش عملكرد مسئوليت های اجتماعی
  • كارآموزی در شرکت تلاشگران
  • استخدام در شرکت تلاشگران
  • در خواست بازديد از شرکت تلاشگران
  • مشارکت در احداث پروژه های مسئوليت های اجتماعی همچون بيمارستان، فاضلاب و غیره