حفاری اکتشافی به منظور مشخص کردن مرزهای کانی زایی، اندازه گیری مشخصات یا ساختار زون کانیزایی شده و ضخامت وعیار آن در عیار حدهای مختلف، ارتقاء کانسار به ذخیره یا افزایش قطعیت تخمین ذخیره یعنی ارتقاء ذخیره ممکن به احتمالی و احتمالی به قطعی، کنترل عیار و نمونه برداری توده ای برای مطالعات پایلوت متالورژی انجام می گیرد.

حفاری به روش مغزه گیری

بمنظور تخمین ذخیره و ارزیابی ذخیره دقیق، با توجه به اطلاعات قبلی معدن اقدام به حفاری مغزه ­گیری به تعداد 15 حلقه چال و مجموع متراژ حفاری 2.500 متر شد. این حفاری­ ها بر روی شبکه منظم و در محدوده­ی پیت مس صورت گرفت. نتایج حفاری­ ها و لاگ برداری و آنالیز در ادامه شبکه حفاری تاثیر مستقیم داشته است.

حفاری به روش پودری

با توجه به کند بودن حفاری مغزه گیری و فاصله­ی زیاد چالهای مغزه گیری تصمیم بر آن شد که از حفاری پودری برای متراکم نمودن شبکه، کمتر کردن فواصل و بالابردن سرعت حفاری استفاده شود. به همین منظور با یک شبکه 50 متری اقدام به حفر 130 چال پودری به مجموع متراژ 10.000 شد. نتایج حاصل از لاگ برداری و آنالیز در هر مرحله با نتایج مغزه گیری مقایسه و عمق ماده معدنی و صحت و دقت کار مشخص می­ گردید.