84-1
  • افزايش ظرفيت تولید
  • طرح جامع بازيافت آب
  • بهبود كيفيت محصول خط كنسانتره
  • پروژه توسعه معدن و اكتشافات
  • پروژه های اصلاح و بهينه سازی خطوط توليد