استقرار نظام مديريت بر ضايعات در شرکت تلاشگران

استقرار نظام مديريت بر ضايعات در شرکت تلاشگران

با استقرار نظام مديريت ضايعات، شرکت دریابان گوهران خود را متعهد به انجام وظايف ذيل مي داند:

  • صيانت از اكوسيستم خاك به عنوان يك منبع گرانقدر و در راستاي نيل به آرمانهاي حفاظت ازمحيط زيست.
  •  شناسائي كليه ضايعات موجود در سازمان از نظر كيفي و كمي و همچنين نحوه دفع اصولي آن ها.
  • نظام مند شدن برنامه هاي جمع آوري و نقل و انتقال ضايعات در سازمان.
  • نظارت هرچه بيشتر برضايعات توليدي توسط كاركنان و پيمانكاران و تفكيك اصولي ضايعات.
  • ارتقاء سطح فرهنگ زيست محيطي كاركنان و پيمانكاران و ايجاد بستر مناسب جهت همكاري آنان در برنامه مديريت ضايعات.
  • بازيابي مقادير متنابهي از ضايعات و استفاده آنها در فرآيند توليد
  • فراهم آوردن زمينه هاي تحقيقاتي در جهت بازيابي و روش هاي بهينه دفع ضايعات.
  • تخصيص بودجه و فراهم شدن اعتبارات لازم جهت اجراي پروژه هاي مؤثر بر نظام مديريت بر ضايعات.
  • احداث و راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي متعدد زيست محيطي در راستاي پيشگيري از آلودگي خاك و آب.